LOW-E

具延展性,在低溫樹脂變換顏色和材料轉換時高效清潔料筒、噴嘴、熱流道和擠出機頭的碳積和污垢。強烈推薦用於PVC。

Temp Lo Fahrenheit: 
284°F
Temp Hi Fahrenheit: 
500°F
Temp Lo Celsius: 
140°C
Temp Hi Celsius: 
260°C
Grade Form: 
Ready to Use
Resins: 
EVA
POM
PVC
TPE
TPR
TPU