HIGH-E

超低殘留,具延展性,可在變換顏色和材料轉換時高效清潔料筒、噴嘴、熱流道和擠出機頭的碳積和污垢。

Temp Lo Fahrenheit: 
374°F
Temp Hi Fahrenheit: 
608°F
Temp Lo Celsius: 
190°C
Temp Hi Celsius: 
320°C
Grade Form: 
Ready to Use
Resins: 
ABS
PA
PBT
PC
PMMA
PS
SAN